IsError Function

Thử nếu một biến chứa một giá trị lỗi, hay không.

Cú pháp:


    IsError (Var)
  

GIá trị trả về:

Bool

Tham số :

Biến: bất cứ biến nào cần thử. Nếu biến chứa một giá trị lỗi, hàm trả về Đúng, không thì Sai.

Please support us!