IsEmpty Function

Thử nếu một biến kiểu BIến thế chứa giá trị Rỗng. Giá trị Rỗng ngụ ý rằng biến không phải được sơ khởi.

Cú pháp:


IsEmpty (Biến)

GIá trị trả về:

Boolean

Tham số :

Biến: bất cứ biến nào cần thử. Nếu Biến thế chứa giá trị Rỗng, thì hàm còn lại Đúng; không thì Sai.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Please support us!