IsDate Function

Thử nếu một biểu thức kiểu số hay chuỗi có thể được chuyển đổi sang một biến Ngày.

Cú pháp:


IsDate (Biểu_thức)

GIá trị trả về:

Boolean

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức nào kiểu số hay chuỗi mà bạn muốn thử. Nếu biểu thức chuyển đổi được sang một ngày tháng, hàm trả về Đúng; không thì Sai.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Please support us!