IsArray Function

Xác định nếu một biến là một trường dữ liệu trong một mảng, hay không.

Cú pháp:


IsArray (Biến)

GIá trị trả về:

Boolean

Tham số :

Biến: bất cứ biến nào cần thử nếu nó được khai báo là một mảng hay không. Có thì hàm trả về Đúng, không thì Sai.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Please support us!