DefVar Statement

Không ghi rõ ký tự hay từ khoá mà khai báo kiểu thì đặt kiểu biến mặc định, tùy theo một phạm vi chữ.

Cú pháp:


Defxxx Phạm_vi_ký_tự1[, Phạm_vi_ký_tự2[,...]]

Tham số :

Phạm_vi_ký_tự : các chữ mà ghi rõ phạm vi các biến cho chúng bạn muốn đặt một kiểu dữ liệu mặc định.

xxx: từ khoá mà xác định kiểu biến mặc định:

Từ khoá : kiểu biến mặc định

DefVar: biến thế

Thí dụ :


REM Xác định tiền tế cho các kiểu biến:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
    vDiv=99 REM vDiv là một biến thế ngầm
    vDiv="Chào thế giới"
End Sub

Please support us!