DefSng Statement

Không ghi rõ ký tự hay từ khoá mà khai báo kiểu, thì câu lệnh DefSng đặt kiểu biến mặc định, tùy theo một phạm vi chữ.

Cú pháp:


Defxxx Phạm_vi_ký_tự1[, Phạm_vi_ký_tự2[,...]]

Tham số :

Phạm_vi_ký_tự : các chữ mà ghi rõ phạm vi các biến cho chúng bạn muốn đặt một kiểu dữ liệu mặc định.

xxx: từ khoá mà xác định kiểu biến mặc định:

Từ khoá : kiểu biến mặc định

DefSng: đơn

Thí dụ :


REM Xác định tiền tố cho các kiểu biến:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single REM sSng là một biến đơn ngầm
End Sub

Please support us!