CStr Function

Chuyển đổi bất cứ biểu thức thuộc số nào sang một biểu thức kiểu chuỗi.

Cú pháp:


CStr (Biểu thức)

GIá trị trả về:

String

Tham số :

Biểu thức: bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số mà bạn muốn chuyển đổi.

Kiểu Biểu thức và Trả về khi Chuyển đổi

Boolean :

Chuỗi mà ước tính thành hoặc True (Đúng) hoặc False (Sai).

Date :

Chuỗi mà chứa ngày và giờ.

Null :

Lỗi lúc chạy.

Empty :

Chuỗi không có ký tự

Any :

Số tương ứng dạng chuỗi.


Các số không ở kết thúc của một số với chấm động không phải được bao gồm trong chuỗi trả về.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Please support us!