CSng Function

Chuyển đổi bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số sang kiểu dữ liệu Đơn (Single).

Cú pháp:


CSng (Biểu_thức)

GIá trị trả về:

Đơn

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số mà bạn muốn chuyển đổi. Để chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi, số phải được nhập dạng văn bản bình thường ("123.5") dùng định dạng số của hệ điều hành của bạn.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Please support us!