Const Statement

Xác định một chuỗi dưới dạng một hằng số.

Cú pháp:


Const Văn_bản = Biểu_thức

Tham số :

Văn_bản: bất cứ tên hằng số nào mà tùy theo ước quy đặt tên tiêu chuẩn.

Một hằng số là một biến giúp cải tiến khả năng đọc của một chương trình. Hằng số không phải được xác định dưới dạng một kiểu biến nào đó, nhưng được dùng làm vật thế chỗ trong mã nguồn. Bạn chỉ có thể xác định mỗi hằng số một lần, sau đó thì không thể sửa đổi. Hãy dùng câu lệnh này để xác định một hằng số :

CONST ConstName=Expression

Kiểu biểu thức không thích đáng. Nếu một chương trình được khởi chạy, LibreOffice Basic chuyển đổi mã chương trình một cách nội bộ, để mỗi lần dùng hằng số, biểu thức đã xác định sẽ thay thế nó.

Thí dụ :


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Program", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Please support us!