CDbl Function

Chuyển đổi bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số sang một kiểu đôi.

Cú pháp


CDbl(Biểu_thức)

Giá trị trả về

Đôi

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số mà bạn muốn chuyển đổi. Để chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi, số phải được nhập dạng văn bản bình thường ("123.5") dùng định dạng số của hệ điều hành của bạn.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Please support us!