CBool Function

Chuyển đổi một so sánh kiểu chuỗi hay thuộc số sang một biểu thức lôgic, hoặc chuyển đổi một biểu thức thuộc số riêng lẻ sang một biểu thức lôgic.

Cú pháp:


CBool (Biểu_thức1 {= | <> | < | > | <= | >=} Biểu_thức2) or CBool (Số)

GIá trị trả về:

Bool

Tham số :

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số cần so sánh. Nếu hai biểu thức tương ứng, hàm CBool trả về True (Đúng), không thì trả về False (Sai).

Số: bất cứ biểu thức thuộc số cần chuyển đổi. Nếu biểu thức bằng với 0 thì trả về False (Sai); không thì True (Đúng).

Mẫu thí dụ theo đây sử dụng hàm CBool để ước tính giá trị được hàm Instr trả về. Hàm kiểm tra nếu từ « and » (và) được tìm trong câu được người dùng nhập vào, hay không.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Hãy gõ một câu ngắn:")
  REM Chứng minh là từ « and » xuất hiện tron câu đó.
  REM Thay vào dòng lệnh
  REM If Instr(Input, "and")<>0 Then...
  REM hàm CBool được áp dụng như theo đây:
  If CBool(Instr(sText, "and")) Then
    MsgBox "Từ « and » xuất hiện trong câu bạn đã nhập."
  EndIf
End Sub

Please support us!