CVErr Function

Chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số sang một biểu thức kiểu hay biến đổi có kiểu phụ « Lỗi ».

Cú pháp:


      CVErr(Biểu_thức)
    

GIá trị trả về:

Biến thế.

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số cần chuyển đổi.

Please support us!