CDec Function

Chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số sang một biểu thức kiểu thập phân.

Cú pháp:


CDec(Biểu_thức)

GIá trị trả về:

Số thập phân.

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số cần chuyển đổi.

Please support us!