CCur Function

Chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số sang một biểu thức kiểu tiền tệ. Thiết lập miền địa phương được dùng để đặt dấu thập phân và ký hiệu tiền tệ.

Syntax:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Return value:

Tiền tệ

Parameters:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

6 Tràn 6 Tràn

Example:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Please support us!