CCur Function

Chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số sang một biểu thức kiểu tiền tệ. Thiết lập miền địa phương được dùng để đặt dấu thập phân và ký hiệu tiền tệ.

Cú pháp:


Ccur(Biểu_thức)

GIá trị trả về:

Tiền tệ

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số cần chuyển đổi.

Please support us!