Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Syntax:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parameters:

Exit Do

Chỉ hợp lệ bên trong một câu lệnh Do...Loop để thoát khỏi vòng lặp. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau câu lệnh vòng lặp. Nếu các câu lệnh Do...Loop lồng nhau, điều khiển được truyền sang vòng lặp ở bậc trên theo một.

Exit For

Chỉ hợp lệ bên trong một câu lệnh For...Next để thoát khỏi vòng lặp. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau câu lệnh Next. Trong các câu lệnh lồng nhau, đối tượng được truyền sang vòng lặp ở bậc trên theo một.

Exit Function

Thoát khỏi thủ tục Function ngay lập tức. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau cuộc gọi hàm Function.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Thoát khỏi chương trình con ngay lập tức. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau cuộc gọi Sub.

Biểu tượng Ghi chú

Câu lệnh Exit không xác định kết thúc của một cấu trúc, và không nên bị nhầm lẫn sang câu lệnh End.


Example:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Điền mảng bằng dữ liệu thử
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
REM LinSearch quét một danh sách TextArray:sList() tìm một mục nhập TextEntry:
REM Trả về chỉ số của mục nhập, hay 0 (Rỗng)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sItem tìm thấy
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Please support us!