Stop Statement

Dừng thực hiện chương trình Basic.

Cú pháp:


Stop

Thí dụ :


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Please support us!