Rem Statement

Ghi rõ rằng một dòng chương trình là một ghi chú.

Syntax:

Rem Text

Parameters:

Văn bản: bất cứ chuỗi hay đoạn văn làm ghi chú.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn thay cho từ khoá Rem để ngụ ý rằng chuỗi trên một dòng làm ghi chú. Ký hiệu này có thể được chèn trực tiếp vào bên phải mã chương trình, sau đó ghi chú theo sau.


Biểu tượng Ghi chú

Bạn có thể sử dụng một dấu cách rồi một dấu gạch dưới « _ » làm hai ký tự cuối cùng của một dòng, để tiếp tục lại dòng lôgic trên dòng kế tiếp. Để tiếp tục lại dòng ghi chú, bạn cần phải nhập « Option Compatible » (Tùy chọn Tương thích) vào cùng một mô-đun Basic.


Example:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    REM Không có gì xảy ra ở đây
End Sub

Please support us!