FreeLibrary Function

Ngắt các DLL đã được nạp bằng câu lệnh Declare. Một DLL đã nhả được tự động nạp lại nếu một của các hàm của nó được gọi. Xem thêm: Declare

Cú pháp:


FreeLibrary (LibName As String)

Tham số :

Tên_thư_viện: biểu thức chuỗi mà ghi rõ tên của DLL.

Biểu tượng Ghi chú

FreeLibrary chỉ có thể nhả những DLL được nạp trong khi chạy Basic.


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!