End Statement

Kết thúc một thủ tục hay khối.

Cú pháp:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Tham số :

Hãy sử dụng câu lệnh End như theo đây:

Câu lệnh

End: không cần thiết, nhưng vẫn còn có thể được nhập vào bất cứ nơi nào bên trong một thủ tục để kết thúc thực hiện chương trình.

End Enum: Ends an Enum VBA statement

End Function: Kết thúc một câu lệnh Function.

End If: Đánh dấu kết thúc của một khối If...Then...Else.

End Property: Marks the end of a Property statement.

End Select: Đánh dấu kết thúc của một khối Select Case.

End Sub: Kết thúc một câu lệnh Sub.

End With: Ends a With statement

Thí dụ :


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Đánh số từ 1 đến 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Đánh số từ 6 đến 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Lớn hơn 8"
    Case Else
      Print "Phạm vi bên ngoài 1 đến 10"
  End Select
End Sub

Please support us!