Declare Statement

Khai báo và xác định một chương trình con trong một tập tin DLL mà bạn muốn thực hiện từ LibreOffice Basic.

Xem thêm: FreeLibrary

Cú pháp:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Tên_thư_viện" [Alias "Tên_biệt_hiệu"] [Parameter] [As Type]

Tham số :

Tên: một tên khác với tên được xác định trong DLL, để gọi chương trình con từ LibreOffice Basic.

Tên_biệt_hiệu : tên của chương trình con như được xác định trong DLL.

Tên_thư_viện: tên tập tin hay hệ thống của DLL. Thư viện này được tự động nạp lần đầu tiên dùng hàm này.

Danh_sách_đối_số: danh sách các tham số đại diện đối số được gửi cho thủ tục khi nó được gọi. Kiểu và số tham số phụ thuộc vào thủ tục được thực hiện.

Kiểu : xác định kiểu dữ liệu của giá trị được trả về bởi một thủ tục hàm. Bạn cũng có thể loại trừ hàm này nếu một ký tự khai báo kiểu được nhập phía sau tên.

Biểu tượng Cảnh báo

Để gửi một tham số cho một chương trình con dưới dạng một giá trị thay cho một tham chiếu, tham số phải được ngụ ý bởi từ khoá ByVal.


Thí dụ :


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!