Choose Function

Trả về một giá trị đã chọn từ một danh sách các đối số.

Cú pháp:


Choose (Chỉ_số, Vùng_chọn1[, Vùng_chọn2, ... [, Vùng_chọn_n]])

Tham số :

Chỉ_số: một biểu thức thuộc số mà ghi rõ giá trị cần trả về.

Vùng_chọn1: bất cứ biểu thức nào chứa một của những sự chọn có thể.

Hàm Choose (chọn) trả về một giá trị từ danh sách các biểu thức, dựa vào giá trị chỉ số. Chỉ số = 1 thì hàm trả về biểu thức thứ nhất trong danh sách. Chỉ số = 2 thì hàm trả về biểu thức thứ hai, v.v.

Nếu giá trị chỉ số nhỏ hơn 1 hay lớn hơn số biểu thức được liệt kê, thì hàm trả về một giá trị Rỗng.

Mẫu thí dụ theo đây sử dụng hàm Choose để chọn một chuỗi từ vài chuỗi tạo thành một trình đơn:

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Chỉ số, "Định dạng nhanh", "Định dạng lưu", "Định dạng hệ thống")
End Function

Please support us!