Câu lệnh bổ sung

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

Trả về một giá trị đã chọn từ một danh sách các đối số.

Declare Statement

Khai báo và xác định một chương trình con trong một tập tin DLL mà bạn muốn thực hiện từ LibreOffice Basic.

End Statement

Kết thúc một thủ tục hay khối.

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Function

Ngắt các DLL đã được nạp bằng câu lệnh Declare. Một DLL đã nhả được tự động nạp lại nếu một của các hàm của nó được gọi. Xem thêm: Declare

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Rem Statement

Ghi rõ rằng một dòng chương trình là một ghi chú.

Stop Statement

Dừng thực hiện chương trình Basic.

Sub Statement

Xác định một chương trình con.

Switch Function

Ước tính danh sách các đối số, mỗi đồ là một biểu thức với một giá trị theo sau. Hàm Switch trả về một giá trị liên quan đến biểu thức được hàm này gửi.

With Statement

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Please support us!