Câu lệnh bổ sung

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

Trả về một giá trị đã chọn từ một danh sách các đối số.

Declare Statement

Khai báo và xác định một chương trình con trong một tập tin DLL mà bạn muốn thực hiện từ LibreOffice Basic.

End Statement

Kết thúc một thủ tục hay khối.

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Function

Ngắt các DLL đã được nạp bằng câu lệnh Declare. Một DLL đã nhả được tự động nạp lại nếu một của các hàm của nó được gọi. Xem thêm: Declare

Function Statement

Xác định một chương trình con có thể được dùng làm biểu thức để quyết định một kiểu trả về.

Rem Statement

Ghi rõ rằng một dòng chương trình là một ghi chú.

Stop Statement

Dừng thực hiện chương trình Basic.

Sub Statement

Xác định một chương trình con.

Switch Function

Ước tính danh sách các đối số, mỗi đồ là một biểu thức với một giá trị theo sau. Hàm Switch trả về một giá trị liên quan đến biểu thức được hàm này gửi.

With Statement

Đặt một đối tượng nào đó thành đối tượng mặc định. Nếu không khai báo một tên đối tượng khác, tất cả các thuộc tính và phương pháp đều tham chiếu đến đối tượng mặc định đến khi tới câu lệnh End With.

Please support us!