On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Tách nhánh đến một của vài dòng mã chương trình đã ghi rõ, phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức thuộc số nào đó.

Syntax:

On GoSub/GoTo syntax


On expression GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On expression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parameters:

expression: Any numeric expression between 0 and 255 that determines which of the lines the program branches to. If expression is 0, the statement is not executed. If expression is greater than 0, the program jumps to the label that has a position number that corresponds to the expression (1 = First label; 2 = Second label)

label: Target line according to GoTo or GoSub structure.

Biểu tượng Ghi chú

Quy ước GoTo hay GoSub là hợp lệ.


Example:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " Từ Con 1 đến : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " Từ Con 2 đến" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Nhãn 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Nhãn 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Please support us!