On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Tách nhánh đến một của vài dòng mã chương trình đã ghi rõ, phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức thuộc số nào đó.

Cú pháp:


On N GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On NumExpression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Tham số :

NumExpression: bất cứ biểu thức thuộc số nào nằm giữa 0 và 255 mà xác định chương trình tách nhánh đến dòng mã nguồn nào. NumExpression là 0 thì không thực hiện câu lệnh. NumExpression lớn hơn 0 thì chương trình nhảy đến nhãn có vị trí tương ứng với biểu thức (1 = nhãn thứ nhất; 2 = nhãn thứ hai).

Nhãn: dòng đích tùy theo cấu trúc GoTo hay GoSub.

Biểu tượng Ghi chú

Quy ước GoTo hay GoSub là hợp lệ.


Thí dụ :


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " Từ Con 1 đến : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " Từ Con 2 đến" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Nhãn 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Nhãn 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Please support us!