GoTo Statement

Tiếp tục thực hiện chương trình bên trong một chương trình con hay hàm, ở dòng thủ tục được nhãn ngụ ý.

Cú pháp:

xem Tham số

Tham số :


  Sub/Function
  khối câu lệnh
   Label1
  Label2:
  khối câu lệnh
  Exit Sub
  Label1:
  khối câu lệnh
  GoTo Label2
  End Sub/Function

Hãy dùng câu lệnh GoTo để báo LibreOffice Basic tiếp tục thực hiện chương trình ở nơi khác bên trong thủ tục đó. Vị trí phải được một nhãn ngụ ý. Để đặt một nhãn, gán một tên, sau đó kết thúc bằng một dấu hai chấm « : ».

Biểu tượng Cảnh báo

Không thể sử dụng câu lệnh GoTo để nhảy ra một chương trình con hay hàm.


Thí dụ :

xem Tham số

Please support us!