GoSub...Return Statement

Gọi một chương trình con được ngụ ý bởi một nhãn từ một chương trình con hay hàm khác. Những câu lệnh theo sau nhãn đó được thực hiện đến khi tới câu lệnh Return kế tiếp. Sau đó thì chương trình tiếp tục bằng cách chạy câu lệnh theo sau câu lệnh GoSub.

Cú pháp:


xem Tham số

Tham số :

Con/Hàm

khối câu lệnh

Nhãn

khối câu lệnh

Nhãn GoSub

Exit Sub/Function

Nhãn:

khối câu lệnh

Return

End Sub/Function

Câu lệnh GoSub gọi một chương trình con cục bộ được ngụ ý bởi một nhãn từ bên trong một chương trình con hay hàm khác. Tên của nhãn phải kết thúc với một dấu hai chấm « : ».

Biểu tượng Cảnh báo

Nếu chương trình gặp một câu lệnh Return không có GoSub đi trước, LibreOffice Basic sẽ trả về một thông điệp lỗi. Hãy dùng Exit Sub hay Exit Function để đảm bảo chương trình thoát khỏi một chương trình con hay hàm trước khi tới câu lệnh Return kế tiếp.


Mẫu ví dụ theo đây minh hoạ sử dụng hai câu lệnh GoSubReturn. Bằng cách thực hiện một phần chương trình hai lần, chương trình tính căn bậc hai của hai số được người dùng nhập.

Thí dụ :


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Gõ số thứ nhất: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Gõ số thứ hai: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Căn bậc hai của";iInputa;" là";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Căn bậc hai của";iInputb;" là";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Please support us!