Nhảy

Theo đây có những câu lệnh thực hiện bước nhảy.

GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

GoTo Statement

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Tách nhánh đến một của vài dòng mã chương trình đã ghi rõ, phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức thuộc số nào đó.

Please support us!