Do...Loop Statement

Repeats the statements between the Do and the Loop statement while the condition is True or until the condition becomes True.

Syntax:

Do statement


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: The statement block is repeated as long as the condition is true
 ' Do Until: The statement block is repeated as long as the condition is false
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Do...Loop statement


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: The statement block repeats as long as the condition is true
 ' Loop Until: The statement block repeats until the condition is true
 Loop {While | Until} condition = True

Parameters:

The Do...Loop statement executes a loop as long as, or until, a certain condition is True. The condition for exiting the loop must be entered following either the Do or the Loop statement. The above examples are valid combinations.

condition: A comparison, numeric or Basic expression, that evaluates to either True or False.

statements: Statements that you want to repeat while or until a condition is True.

Hãy dùng câu lệnh Exit Do (thoát làm) để kết thúc tuyệt đối vòng lặp. Bạn có thể thêm câu lệnh này vào bất cứ nơi nào trong một câu lệnh kiểu Do...Loop (làm...vòng lặp). Cũng có thể xác định một điều kiện thoát dùng cấu trúc If...Then (nếu...thì) như theo đây:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Example:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

For, Select Case or While statements

Iif or Switch functions

Please support us!