Select...Case Statement

Xác định một hay nhiều khối câu lệnh phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức.

Syntax:

Select Case syntax


 Select Case expression
   Case values
    Statement Block
 [ Case values2
    Statement Block]
 [ Case Else
    Statement Block]
 End Select

Parameters:

expression: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

values: Any value list that is compatible with the expression. The statement block that follows the Case clause is executed if expression matches values.

Example:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Đánh số từ 1 đến 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Đánh số từ 6 đến 8"
    Case 8 To 10
      Print "Lớn hơn 8"
    Case Else
      Print "Ở ngoại phạm vi 1 đến 10"
  End Select
End Sub

If statement

Iif or Switch functions

Please support us!