If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Syntax:

If...EndIf statement

ElseIf fragment

Else fragment


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Instead of Else If you can write ElseIf, instead of End If you can write EndIf.

tip

If statements can be shortened to one line when using single statement blocks. If condition Then statement [Else statement]

Parameters:

The If...Then statement executes program blocks depending on given conditions. When LibreOffice Basic encounters an If statement, the condition is tested. If the condition is True, all subsequent statements up to the next Else or ElseIf statement are executed. If the condition is False, and an ElseIf statement follows, LibreOffice Basic tests the next expression and executes the following statements if the condition is True. If False, the program continues either with the next ElseIf or Else statement. Statements following Else are executed only if none of the previously tested conditions were True. After all conditions are evaluated, and the corresponding statements executed, the program continues with the statement following EndIf.

Bạn có thể lồng nhau nhiều câu lệnh kiểu If...Then (Nếu...Thì).

Các câu lệnh kiểu Else (Không thì) và ElseIf (Không nếu) vẫn còn tùy chọn.

Biểu tượng Cảnh báo

Bạn có thể sử dụng toán tử GoTo (đi tới) và GoSub (đi tới hàm phụ?) để nhảy ra một khối câu lệnh kiểu If...Then (Nếu...thì), nhưng không phải để nhảy vào một cấu trúc If...Then.


Example:

Mẫu ví dụ theo đây cho bạn nhập ngày hết hạn của một sản phẩm, và quyết định nếu sản phẩm đã hết hạn dùng chưa.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Nhập ngày hết hạn dùng (Th.Ng.NNĂM)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Đã hết hạn"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Chưa hết hạn dùng"
  Else
    MsgBox "Ngày hết hạn là hôm nay"
  End If
End Sub

Select Case statement

Iif or Switch functions

Please support us!