If...Then...Else Statement

Xác định một hay nhiều khối câu lệnh sẽ chỉ thực hiện nếu một điều kiện đã cho là Đúng.

Cú pháp:


If condition=true Then Statement block [ElseIf condition=true Then] Statement block [Else] Statement block EndIf

Instead of Else If you can write ElseIf, instead of End If you can write EndIf.

Tham số :

Câu lệnh If...Then (Nếu...Thì) thực hiện các khối chương trình phụ thuộc vào những điều kiện đã cho. Khi LibreOffice Basic gặp một câu lệnh If (Nếu), điều kiện được thử. Điều kiện là Đúng thì thực hiện tất cả các câu lệnh theo sau, đến câu lệnh Else (Không thì) hay ElseIf (Không nếu). Nếu điều kiện là Sai, và một câu lệnh ElseIf theo sau, thì LibreOffice Basic thử điều kiện kế tiếp: Đúng thì nó thực hiện những câu lệnh theo sau ; Sai thì nó tiếp tục lại với câu lệnh kế tiếp kiểu ElseIf hay Else. Câu lệnh nằm sau Else được thực hiện chỉ nếu không có điều kiện đã thử trước là Đúng. Một khi thử tất cả các điều kiện, và thực hiện những câu lệnh tương ứng, chương trình tiếp tục lại với câu lệnh nằm sau EndIf.

Bạn có thể lồng nhau nhiều câu lệnh kiểu If...Then (Nếu...Thì).

Các câu lệnh kiểu Else (Không thì) và ElseIf (Không nếu) vẫn còn tùy chọn.

Biểu tượng Cảnh báo

Bạn có thể sử dụng toán tử GoTo (đi tới) và GoSub (đi tới hàm phụ?) để nhảy ra một khối câu lệnh kiểu If...Then (Nếu...thì), nhưng không phải để nhảy vào một cấu trúc If...Then.


Mẫu ví dụ theo đây cho bạn nhập ngày hết hạn của một sản phẩm, và quyết định nếu sản phẩm đã hết hạn dùng chưa.

Thí dụ :


Sub ExampleIfThenDate
Dim sDate As String
Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Nhập ngày hết hạn dùng (Th.Ng.NNĂM)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Đã hết hạn"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Chưa hết hạn dùng"
  Else
    MsgBox "Ngày hết hạn là hôm nay"
  End If
End Sub

Please support us!