Câu lệnh Điều kiện

Theo đây có những câu lệnh dựa vào điều kiện.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Xác định một hay nhiều khối câu lệnh phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức.

IIf Function

Trả về một của hai kết quả hàm có thể làm, phụ thuộc vào giá trị lôgic của biểu thức đã tính.

Please support us!