Chuyển đổi sự thực hiện chương trình

Theo đây có những câu lệnh điều khiển sự thực hiện chương trình.

Một chương trình thường thực hiện từ dong mã đầu đến dòng mã cuối. Bạn cũng có thể thực hiện một số hàm riêng bên trong chương trình, tùy theo một số điều kiện nào đó, hoặc chạy lại một phần của chương trình bên trong một hàm phụ. Bạn có thể dùng vòng lặp để lặp lại phần của chương trình càng nhiều lần càng cần thiết, hoặc đến khi thoả một điều kiện nào đó. Câu lệnh điều khiển kiểu này được phân loại là câu lệnh kiểu Điều kiện, Vòng lặp hay Nhảy.

Câu lệnh Điều kiện

Theo đây có những câu lệnh dựa vào điều kiện.

Vòng lặp

Theo đây có những câu lệnh thực hiện vòng lặp.

Nhảy

Theo đây có những câu lệnh thực hiện bước nhảy.

Câu lệnh bổ sung

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Please support us!