Oct Function

Trả về giá trị bát phăn của một số.

Cú pháp:


Oct (Số)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Số : bất cứ biểu thức thuộc số nào cần chuyển đổi sang một giá trị bát phân.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Please support us!