Hex Function

Trả về một chuỗi mà đại diện giá trị thập lục của một số.

Cú pháp:


Hex (Số)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Số : bất cứ biểu thức thuộc số nào cần chuyển đổi sang một số thập lục.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleHex
' uses BasicFormulas in LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Returns a 32-bit signed integer number from an 8-digit hexadecimal value.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Calculates the 8-digit hexadecimal value out of a 32-bit signed integer number.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Please support us!