Chuyển đổi số

Theo đây có những hàm chuyển đổi số từ định dạng số này sang định dạng số khác.

Hex Function

Trả về một chuỗi mà đại diện giá trị thập lục của một số.

Oct Function

Trả về giá trị bát phăn của một số.

Please support us!