Sgn Function

Trả về một số nguyên giữa -1 và +1 mà ngụ ý nếu số được gửi cho hàm là dương, âm hay số không.

Cú pháp:


Sgn (Số)

GIá trị trả về:

Integer

Tham số :

Số : biểu thức thuộc số mà quyết định giá trị được hàm trả về.

Number

Giá trị trả về

âm

Sgn trả về -1.

0

Sgn trả về 0.

dương

Sgn trả về 1.


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) REM trả về -1
    Print sgn(0) REM trả về 0
    Print sgn(10) REM trả về 1
End Sub

Please support us!