Dấu biểu thức

Hàm này trả về dấu đại số của một biểu thức thuộc số.

Sgn Function

Trả về một số nguyên giữa -1 và +1 mà ngụ ý nếu số được gửi cho hàm là dương, âm hay số không.

Please support us!