Abs Function

Trả về giá trị tuyệt đối của một biểu thức thuộc số.

Cú pháp:


Abs (Số)

GIá trị trả về:

Double

Tham số :

Số : bất cứ biểu thức thuộc số nào cho đó bạn muốn tính giá trị tuyệt đối. Mỗi số dương, gồm có 0, được trả về mà không thay đổi, còn mỗi số âm được chuyển đổi sang số dương.

Mẫu ví dụ theo đây dùng hàm Abs để tính hiệu số giữa hai giá trị. Thứ tự nhập giá trị không có tác động.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Hãy nhập số tiền thứ nhất","Nhập giá trị"))
    siW2 = Int(InputBox("Hãy nhập số tiền thứ hai","Nhập giá trị"))
    Print "Hiệu là "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Please support us!