Giá trị Tuyệt đối

Hàm này trả về giá trị tuyệt đối.

Abs Function

Trả về giá trị tuyệt đối của một biểu thức thuộc số.

Please support us!