Int Function

Trả về phần số nguyên của một số.

Syntax:

Int (Số)

Return value:

Double

Parameters:

Số : bất cứ biểu thức thuộc số nào còn hợp lệ.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) REM trả về giá trị 3.0
    Print Int(0) REM trả về giá trị 0.0
    Print Int(-3.14159) REM trả về giá trị -4.0
End Sub

Please support us!