Fix Function

Trả về giá trị số nguyên của một biểu thức thuộc số, bằng cách gỡ bỏ phần phân số của một số.

Syntax:

Fix (Biểu_thức)

Return value:

Double

Parameters:

Biểu_thức : biểu thức thuộc số cho đó bạn muốn tính giá trị số nguyên.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) REM trả về 3.
    Print Fix(0) REM trả về 0.
    Print Fix(-3.14159) REM trả về -3.
End Sub

Please support us!