Sqr Function

Tính căn bậc hai của một biểu thức thuộc số.

Cú pháp:


Sqr (Số)

GIá trị trả về:

Double

Tham số :

Số: bất cứ biểu thức thuộc số nào cho đó bạn muốn tính căn bậc hai.

Căn bậc hai là con số bạn tính theo chính nó để được một số khác, v.d. căn bậc hai của 36 là 6.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Please support us!