Tính căn bậc hai

Hãy dùng hàm này để tính căn bậc hai.

Sqr Function

Tính căn bậc hai của một biểu thức thuộc số.

Please support us!