Tạo ra các số ngẫu nhiên

Những câu lệnh và hàm theo đây có khả năng tạo ra các số ngẫu nhiên.

Randomize Statement

Initializes the random-number generator used by the Rnd function.

Rnd Function

Trả về một số ngẫu nhiễn giữa 0 và 1.

Please support us!