Log Function (BASIC)

Trả về lôga tự nhiên của một số.

Syntax:


Log (Số)

Return value:

Double

Parameters:

Số: bất cứ biểu thức thuộc số nào cho đó bạn muốn tính lôga tự nhiên.

Lôga tự nhiên là lôga của cơ số e. Cơ số e là một hằng số có giá trị xấp xỉ 2,718282...

Bạn có thể tính lôga với bất cứ cơ số nào (n) cho bất cứ số nào (x), bằng cách chia lôga tự nhiên của x cho lôga tự nhiên của n, như theo đây:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Nhân với hàm lôga"
End Sub

Please support us!