Exp Function

Trả về cơ số của lôga tự nhiên (e = 2,718282) lấy lũy thừa.

Cú pháp:


Exp (Số)

GIá trị trả về:

Double

Tham số :

Số: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà ghi rõ giá trị số mũ của e (cơ số của lôga tự nhiên). Số mũ này phải cả hai nhỏ hơn hay bằng với 88,02969 cho số chính xác đơn và nhỏ hơn hay bằng với 709,782712893 cho số chính xác đôi, vì LibreOffice Basic trả về lỗi Bị Tràn đáp ứng số vượt quá giá trị đó.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Nhân với lôga"
End Sub

Please support us!