Hàm số mũ và lôga

LibreOffice Basic hỗ trợ những hàm kiểu số mũ và lôga theo đây.

Exp Function

Trả về cơ số của lôga tự nhiên (e = 2,718282) lấy lũy thừa.

Log Function (BASIC)

Trả về lôga tự nhiên của một số.

Please support us!