Tan Function

Xác định tang của một góc. Góc được ghi rõ theo radian.

Dùng góc Alpha, hàm Tan tính tỷ lệ giữa chiều dài của cạnh đối với góc và chiều dài của cạnh kề với góc, trong một hình tam giác vuông góc.

Tan(Alpha) = cạnh đối với góc/cạnh kề với góc

Cú pháp:


Tan (số)

GIá trị trả về:

Đôi

Tham số :

Số: bất cứ biểu thức thuộc số nào cho đó bạn muốn tính tang (theo radian).

Để chuyển đổi độ sang radian, hãy nhân với π/180. Ngược lại, để chuyển đổi radian sang độ, nhân với 180/π.

độ=(radiant*180)/π

radiant=(độ*π)/180

π xấp xỉ là 3.141593.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


REM Trong mẫu ví dụ này, mục nhập theo đây có thể tính được đối với một hình tam giác vuông góc:
REM Cạnh đối với góc và góc (theo độ) để tính chiều dài của cạnh kề với góc:
Sub ExampleTangens
REM π = 3.1415926 là một biến đã xác định sẵn
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Nhập chiều dài của cạnh đối với góc: ","đối")
    dAlpha = InputBox("Nhập góc Alpha theo độ: ","Alpha")
    Print "chiều dài cảu cạnh kề với góc là"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!