Tan Function

Xác định tang của một góc. Góc được ghi rõ theo radian.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Syntax:


Tan (Number As Double) As Double

Return value:

Double

Parameters:

Số: bất cứ biểu thức thuộc số nào cho đó bạn muốn tính tang (theo radian).

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


REM Trong mẫu ví dụ này, mục nhập theo đây có thể tính được đối với một hình tam giác vuông góc:
REM Cạnh đối với góc và góc (theo độ) để tính chiều dài của cạnh kề với góc:
Sub ExampleTangens
REM π = 3.1415926 là một biến đã xác định sẵn
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Nhập chiều dài của cạnh đối với góc: ","đối")
    dAlpha = InputBox("Nhập góc Alpha theo độ: ","Alpha")
    Print "chiều dài cảu cạnh kề với góc là"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!