Sin Function

Trả về sin của một góc. Góc được ghi rõ theo độ. Kết quả nằm giữa -1 và +1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Syntax:


Sin (Number As Double) As Double

Return value:

Double

Parameters:

Số: biểu thức thuộc số mà xác định góc theo radian cho đó bạn muốn tính sin.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


REM Trong mẫu ví dụ này, mục nhập theo đây có thể tính được đối với một hình tam giác vuông góc:
REM Cạnh đối với góc và góc (theo độ) để tinh chiều dài của cạnh huyền:
Sub ExampleSine
REM π = 3.1415926 là một biến đã xác định sẵn
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Nhập chiều dài của cạnh đối: ","Cạnh đối")
    dAlpha = InputBox("Nhập góc Alpha theo độ: ","Alpha")
    Print "Chiều dài của cạnh huyền là"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!