Sin Function

Trả về sin của một góc. Góc được ghi rõ theo độ. Kết quả nằm giữa -1 và +1.

Dùng góc Alpha, hàm Sin trả về tỷ lệ là chiều dài của cạnh đối với góc chia cho chiều dài của cạnh huyền, trong một hình tam giác vuông góc.

Sin(Alpha) = cạnh đối với góc/cạnh huyền

Cú pháp:


Sin (Số)

GIá trị trả về:

Đôi

Tham số :

Số: biểu thức thuộc số mà xác định góc theo radian cho đó bạn muốn tính sin.

Để chuyển đổi độ sang radian, nhân số độ với π/180 ; ngược lại, để chuyển đổi radian sang độ, nhân số radian với 180/π.

grad=(radiant*180)/π

radiant=(grad*π)/180

π xấp xỉ là 3.141593.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


REM Trong mẫu ví dụ này, mục nhập theo đây có thể tính được đối với một hình tam giác vuông góc:
REM Cạnh đối với góc và góc (theo độ) để tinh chiều dài của cạnh huyền:
Sub ExampleSine
REM π = 3.1415926 là một biến đã xác định sẵn
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Nhập chiều dài của cạnh đối: ","Cạnh đối")
    dAlpha = InputBox("Nhập góc Alpha theo độ: ","Alpha")
    Print "Chiều dài của cạnh huyền là"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!