Cos Function

Tính cosin của một góc. Góc được ghi rõ theo độ. Kết quả nằm giữa -1 và +1.

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Syntax:


Cos (Number As Double) As Double

Return value:

Double

Parameters:

Số: biểu thức thuộc số mà ghi rõ một góc theo radian cho đó bạn muốn tính cosin.

Để chuyển đổi một số độ sang radian, hãy nhân số độ với π/180. Ngược lại, để chuyển đổi một số radian sang độ, nhân số radian với 180/π.

độ=(radian*180)/π

radian=(độ*π)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


REM Mẫu ví dụ theo đây cho phép (đối với một hình tam giác vuông góc) nhập
REM sec và góc (theo độ), và tính chiều dài của cạnh huyền:
Sub ExampleCosinus
REM π = 3.14159 (được làm tròn)
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Nhập chiều dài của cạnh kề: ","Kề")
    dAngle = InputBox("Nhập góc Alpha theo độ: ","Alpha")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!