Cos Function

Tính cosin của một góc. Góc được ghi rõ theo độ. Kết quả nằm giữa -1 và +1.

Dùng góc Alpha, hàm Cos tính tỷ lệ là chiều dài của cạnh kề với góc chia cho chiều dài của cạnh huyền, trong một hình tam giác vuông góc.

Cos(Alpha) = Kề/Huyền

Cú pháp:


Cos (Số)

GIá trị trả về:

Đôi

Tham số :

Số: biểu thức thuộc số mà ghi rõ một góc theo radian cho đó bạn muốn tính cosin.

Để chuyển đổi một số độ sang radian, hãy nhân số độ với π/180. Ngược lại, để chuyển đổi một số radian sang độ, nhân số radian với 180/π.

độ=(radian*180)/π

radian=(độ*π)/180

Pi (π) ở đây là hằng số hình tròn cố định có giá trị được làm tròn 3.14159...

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


REM Mẫu ví dụ theo đây cho phép (đối với một hình tam giác vuông góc) nhập
REM sec và góc (theo độ), và tính chiều dài của cạnh huyền:
Sub ExampleCosinus
REM π = 3.14159 (được làm tròn)
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Nhập chiều dài của cạnh kề: ","Kề")
    dAngle = InputBox("Nhập góc Alpha theo độ: ","Alpha")
    Print "Chiều dài của cạnh huyền là; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!