Atn Function

Hàm lượng giác mà trả về arctang của một biểu thức thuộc số. Giá trị trả về nằm trong phạm vi -π/2 đến +π/2.

Arctang là giá trị ngược của hàm tang. Hàm Atn trả về góc « Alpha » theo radian, dùng tang của góc này. Hàm cũng có thể trả về góc « Alpha » bằng cách so sánh tỷ lệ của chiều dài cạnh đối vơi góc đó, với chiều dài cạnh kề với góc đó, trong một hình tam giác vuông góc.

Atn(cạnh đối với góc/cạnh kề với góc)= Alpha

Syntax:


    Atn (Số)
  

Return value:

Đôi

Parameters:

Số: bất cứ biểu thức thuộc số nào đại diện tỷ lệ của hai cạnh của một hình tam giác vuông góc. Hàm Atn trả về góc tương ứng theo radian (arctang).

Để chuyển đổi một số radian sang độ, hãy nhân số radian với 180/π.

độ=(radian*180)/π

radian=(độ*π)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


    REM Mẫu ví dụ sau tính cho một tam giác vuông góc
    REM góc Alpha từ tang của góc Alpha:
    Sub ExampleAtn
    REM π = 3.14159 được làm tròn là một hằng số đã xác định sẵn
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Nhập chiều dài của cạnh kề với góc: ","Kề")
      d2 = InputBox("Nhập chiều dài của cạnh đối với góc: ","Đối")
      Print "Góc Alpha là"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " độ"
    End Sub
  

Please support us!